dilluns, 16 d’abril de 2012

MATERIAL NECESSARI I UNIO

                                     


Coses que es fan falta per fafabricar l’estel:
1) Tissores afilades
2) Agulla amb un ull gran que pasa just a la corda brida
3) Regle llarga , quan mes llarga millor es trasar la tela
4) Rotulador , el de de la foto es molt gruixuda ,millor mes fi.
5) Encenedor
6) Cordino per el bridatje, de poliéster ,resistencia unos 35 kilos
7) Bobbina de fil de poliéster amb 100 metres es suficient
8) La tela per les cometes alguns fan servir les teles per fer paraiguies pero pesa massá
9) Metre ,si es de de 3 ó 4 metres millor
10) Maquina de cosir ,eléctrica o manual

Recomandable :

11 ) guix de costura per marcar les línies en la tela
12 Cinta de carrocer ,te servir per engaxar la tela del terra
13) Soldoadora eléctrica , per tallar i cremar les cordes

¿ Saps la longitud de la quilla?
Mira aquet dibuix de la Esquerra, si prologues la longitud dels costats exteruors dels triangles laterals per la seba part superior arriba un momento en que es creuen. Desde el punt fins que la base de la comta te una distancia ,es la medida de la longitud de la quilla.
El primer que te saber es el tamañ de la nasa que vol el fabricant .Totes les medides que es necessiten es calculara basa-se en la longitud de la quilla (LK)__1’8

Apartir de la longitud de la quilla en cm i sesta multiplicant per el coecient de les cifres que es mostren en aquet dibujo de la esqura . La formula per aplicar en la seguent :
LKx coesef –X centimetres (medida per utilizar )

Abans de comprar la tela conve fero amb calculs sobre el paper,(yo primer la disño a escala en paper melimetrat ) te en conte que els rollos de la tela solen tenir una amplada de 150º 160 cm.

Tinguis en compta que has de apliar els costats de cada dels panells per fer despres baixos la superficie útil de la cometa fitsat en el dibuix.

PATRONAJE I UNIO
PATONATJE I MARCAT:
Marcar sobre la tela dels dos triangles i el rectangle .Per fer la operacio es important tenir un lloc llis ,i net ia ser posible espasios ( per exemple al salo) per extendre be la tela .Es important que es te ben tensa sense arrugues ni dobleces , per aguntar al terra va be la cinta de carrocer lo venen en la tenda de pintura ,pegada sobre les borreres de la tela mentres lla vas tensant fins que queda ven llisa (dibuix 4) .Amb la ayuda de un regle llarg es marcan els dos triangles i el rectangle tenint en conta els centimetres que hi ha per donar els doblegadets , yo li marco amb guix blanc de costura que es ven en mercereries.
No sempre es poden treure les tres panells de la cometa de una peiza com en el del dibujo 4, moltes vegades tendras que ingeniártela fent les unions de les teles per la nasa de tamañ gran.

TALLAT DE LA TELA I ELS DOBLEGATS .

Retallar els 3 panels .Al ser de la cmeta simetrica tenen que ser identics en dimensions dels dos triangles .
Cosir elsdoblegats en els costats petitsdel rectangle (1cm) ,en el costat petit de cada triangle i un altre tros exterior de cada tiangle (1cm).

UNIO DE LES TRES PECES
Unim un panel triangular el panel rectangular montan-se 2 cm que habiam que habiam deixat anteriorment , i cosim agafant les dos teles .Com es mostra en el dibuix de la Esquerra .plegant el doblegat que hem fet com esn mostra en le dibuix de la dreta i tonem a realizar altres costures de la tela.
Unim laltra pesa triangular seguint els mateixos pasos aquí descrit

ELS PLECSC TRIANGULARS

Els plecs triangular
Fem una marca en emplazaments de les 7plecs trian gulars i en els punts on va els 7 enganxats del morr (dibuix 8) .He recordó que haquestos cofisentetsels tenen que aplicar a la formula anteriorment descrita LKxcoeff—X

Procesat a cosir els 7 triangles marcats .La tecnicade costuara esta mostrada en aquets dibuixos.Segueix poc a poc aquetos pasos i veuras que fácil es.

REFORSOS I ESTATS
REFOÇOS :
Ahorra es el momento de afejir els reforços ,el cordino que utilitazarem te que tenir resistencia a la ala rotula de uns 75 kilos mes o menos , i diámetro de 2 o 3 mm.Sol anar be el cordino auxiliar que es ven en tendes de materials de escalada .Anira cosit a la cara exterior dels trangles i el dobleg superio del rectángulo (dibuix 10 ).Cosim el cordino de reforçcordino de refuerzo pos ano sobre el mateix i la tela dejando un sobrant de 5 cm a cada extrem (die 0,5 cm buix11) per después deixar un petit bucle d
0,5 cm. Y tornar a cosie ben reforsat pues allí anira anganxat una brida (detall dibuix 12)
NUSOS DEL MORR
Son 7 trossos de cinta que va a proporcionar la curva al morr de la cometa .Vn situados en els punts blancs que habiam marcat previament en el dibuix 8 .Tienen que ser iguals de longitud les cintes 7 i, de una amplada aproxidament de5 a 10 mm hi ha que teni en conta que tenim que cosirla i la cost tura li restarem la longitud . Aixi el llarg de la cinta sense tenir conta on es van les costures tenen que ser de 0,026xLK .Unaltra idea es sustuir les cintes per cordinos de 2 ó 3 mm. De diaqmetre sempre que es respeta de la longitud de 0,o26xLK.
BRIDATJE I NUSOS
BRIDATJE:
Son els 36 trosos de corda que van a unir la cometa amb les linies ,ens van a donar una vegada el aire de forma hinchat a la nostra nasa.Els punts de anclatje on es fet un nus en la cometa es el resultat de dividir la medida de la recta on es van els punts de anclaje on van els punts de anclaje entre el punt de aquestos.Unaltra opcio interasada de fero amb 10 brides menys , la cometa es inflara un poc menys pero la vantatje que tienes es que si es te enredara el bridatje sempre es menys amb 26 amb que 36 ,es el teu mateix .
TABLA 2
LONGITUD DEL BRIDATJE:
Com deiam abans ,tenim 2 opcions ,si ens decidim per 36 utilitzarem totsels punts señalats .Si preferim complicarlo menys usarem 2 , evitant colocar bridatje els puntsbmarcats en vermell(dibuix 14 i taula 2).Aqui arriba ies mostra la longitud del bridatje ,recorda que el coesient de cada brida hi ha que multiplicar per la longitud de la quilla.Un consell; Un bon sistema que yo utilitzi per retallar els cordinos de bridatje per ahorrarte treball es amb un soldador electric , perque a la vegada que lo que retalles es quema evitant aixi que es deshilaci .La resistencia que tenen que tenir les cordes del bridatje es suficient amb que aguantem 30 ó 40 kilos , no mes anira el pes de la traccio rápida per varies brides.
NUSOS:
El nus que tenim que realizar en la brida per enganxa-rla en la cometa es un nus simple el que despres se li añadeix un nus correzat , la forma de ferla se escriu en els seguents dibuixos .Una vegada que hem ensenyat el nus unes vegades ,procedirem a realizaro en els punts de bridatje , a atraves de la tela abrazant firmen el cordino de reforç.Els pasos a seguir son aquestos:1) Senebra la corda de bridatje per el ull de una agulla,logicament la agulla te que ser de un tamany adecuat per ell.
2) Atravesar la tela bordejant el cordino de reforç i tornem a travesar la tela com en aquest dibuix de la Esquerra.3) Treure la agulla del nus corresat.4)En els punts de bridatje A1 ,B6IA12 no es necessari utilizar la agulla perque son els punts on están els finalsdel cordino de reforsos i tenen un bucle que ya había realisat previament.Ja casi tenim la cometa casi acabada ,ahora queda anudar les altres puntes del bridatje .Pero abanns de aixo tenim que agrupar el bridatje en 4 parts ben difereciats:
-brida de atraccio Esquerra
-Brida de atraccio dreta
-Brida de traccio Esquerra
-Brida de atraccio dreta
Ahora tenim que preparar 4 petites cordes de 4mm de diametre i uns nusos distanciatscom la nostra en el dibuix seguent:
Ahora farem un nus al bridatje en el dibuix 15 a les petites cordes que acabem de preparar ,quedant finalment com aquet dibuix:

Si has arribat fins aquí enarabona la teva cometa NASA ahora tan sols queda posar 4 linies (2 de atraccio i 2 de freno) .Cada línea de la cometa es ajustable ,en vents fluixos a retallar les liniesde freno en vents forts allargarlos .Ls longitud de les linies dependent fundamentalment del tamañ de la cometa ,la velocita del vent i de la zonaon
les fasis servir . S i la fas servir per ejempe , y actualmente tinc 4 nases de 190 ,de 240 ,de 400 cm de LK con les linies de 30 m, si hace mucho la nasa de 195 con linies de 15m. Un consell : marca amb rotuladors de diferent color les puntes de les líneas per aixi saber en cas de reredo o si les vas usa en unaltra cometa una vegada desmontades cuals corresponen per ejemple les linies de freno izquierdo con sus brides corres pondement.
NOTAS A TENER EN CUENTA:
Maneja la cometa Nasa amb precausio ,es una cometa que la seva relacio tamañ potencia es major que unaltra tipo de cometes ,no utilitzis la cometa per donar salts.Yo com a autor de aquestos pllanos no em responsabilizo de accidents causats per seguir els planols aquí descritos .Els dibuixos ,fotos ,tables i text,estanbasts en experecia , experiments ,ensajos propis i recopilacions de altres planols baixats de internet.
A11 0,912 x LK-- Long. de brida en cm.
A 12 0,851 x LK-- Long. de brida en cm.
B6 0, 700 x LK-- Long . de brida en cm.

dimarts, 7 de febrer de 2012

REFLEXIO SOBRE EL SEGONQUATRIMESTRE DE TASTET DE PELUQUIERIA

Que  aquet quatrimestre   farem    peluqueria   perque    tota   la   classe  volia  fer   tastet   de   peluqueria. , perque  aixi apendrem a fer pentinats, com es tallen els cabellscom, com fer els ondulats... I perque aixi sabré  fer pentinats que nous que ara no sé.
No m'agradaria   fer    tastet    de   reparacions   de    bicicletes, doncs no m'agrada res!!


divendres, 13 de gener de 2012

REFLEXIONS 1er trimestre

El dimarts el professor va preguntar que si cambiariem durant  aquest  2n trimestre   i tots van respondre   que farien els deures , que es portirien millor a classe

divendres, 9 de desembre de 2011

CREACIÓ ESTEL DE TRACCIÓ


1 ) Escullim tres folis de colors  i marquem els dos laterals  tal com indica la figura.

2 )   Tallem els folis laterals i els marquem dreta i esquera.

3 )  Unim els tres folis  i fiquem  els cordinos .També fiquem cordino a la part  dels triangles laterals. 4)    En un foli   a   part   i d' un color que     vulguem    fem   set    tires  de   igual   tamany .

5)  P equem  les tires   a  la  part del rectangle destribuides equitament . Unicament   peró aurem  de  pegar  la part  d'adal  de la tira  .
6) Fem  les  brides esquerra i dreta  del estel . Dferencien de les  A   B

7 ) Fem les  nusos  de A londra per tal d'unir amb les posteriors del estel .
8) Les tires que em pegat  a l'estel  i  ara   pegarem la part de sota  de la tira   del estel .


9)  Confecsionem les quatre linies del estel
10)L'alatre  part de les linies l' unirem als dos comondaments dos linies aniran dos linies per  cada comandament

divendres, 28 d’octubre de 2011

ANEM A VEURE ELS NOSTRES FUTURS ESTELS

Jo no he anat a  la platja  pero els meus companys man explicat   el que an  fet a la platja amb els de quart . 
I els  de quart an volat els etels  i també els de quart els van deixar que volesin els cometes i van apendre a 
volar  i també   és    van    fer    fotos  i    diuen    que su van pasar molt bé i que  ser molt divertit i que volen 
tornar  unaltra  vegada  poro amb els seus cometes.